Powered by Blogger.

CONTOH LAPORAN

>> Saturday, 28 May 2011


CONTOH LAPORAN  PROGRAM HNS 2013 – KERJA KUMPULAN
TEMA : RUKUN NEGARA

Bab 1.
Pengenalan
1.     Latar belakang projek

Cerita la sedikit  tentang program jati diri kenegaraan ini dan mengapa tema Rukun Negara diplih.


2.     Tujuan dan objektif program

Nyatakan tujuan projek ini secara umum dan objektifnya secara khusus, apakah yang hendak dan dapat dicapai melalui projek ini.

3.     Signifikan program

Nyatakan  apakah signifikannya program ini kepada murid, guru, sekolah, masyarakat dan negara. Kebaikannya.

4.     Jawatankuasa program

Buat lah satu jawatankuasa untuk melaksanakan program ini. Siapa pengerusi, bendahari, setiausaha dan sebagainya.


Bab 2. - Literatur Tema program

Buat la rujukan tentang rukun negara – sejarah , konsep, tujuan dll.

Bab 3.
Metodologi program
1.     Kumpulan sasaran

Nyatakan siapa kumpulan sasaran dan mengapa kumpulan ini dipilih, berapa ramai dsb.

2.     Lokasi

Nyatakan lokasi sekolah. Kenapa lokasi itu di pilih dsb.

3.     Prosedur pelaksanaan

Nyatakan tatacara program ini dilaksanakan

4.     Penilaian program

Bagaimana anda menilai program yang dilaksanakan ini mencapai tujuan dan objektif yg telah dinyatakan di atas.

Bab 4.
Modul-modul program.
1.     Modul 1.
2.     Modul 2
3.     Modul 3
4.     Modul 4
5.     Modul 5

Masukkan ke lima-lima modul aktiviti yang telah anda buat

Bab 5.

Perbincangan dan Rumusan Program.
1.     Kekuatan dan kelemahan program.
Senarai dan  huraikan  kekuatan dan kelemahan program  yang telah dilaksanakan

2.     Cadangan penambahbaikan program.

Senarai dan huraikan cadangan anda untuk penambahbaikan program ini jika boleh ditingkatkan lagi di masa hadapan.

3.     Implikasi program.

Nyatakan dan huraikan kesan program ini kepada murid, guru, sek, masyarakat dan negara.

4.     Penutup.

Buat lah rumusan keseluruhan program ini.

Lampiran

Apa-apa yang dilakukan sebagai bukti perkara tersebut dibuat.
-          Minit Mesyuarat
-          Contoh Surat –Surat yang dihantar
-          Brosur
-          Teks ucapan
-          Gambar-gambar
-          Klip Video
-          Pamplet
-          Dan lain-lain bukit yang boleh dimasukkan (jika sesuai)

Post a Comment

About This Blog

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP